Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Spot Foto Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.fotonaptarexpressz.hu, fotokonyvexpressz.hu, valamint a fotokidolgozasexpressz.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) webáruházat, a 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7-9. szám alatt pedig üzletet (továbbiakban: Üzlet) üzemeltet, amely során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfeleljen, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”).

Adatkezelő a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók és a Honlapon szolgáltatást igénybe vevők, valamint az Üzletbe látogatók és az Üzletben szolgáltatást igénybe vevők (továbbiakban: Felhasználók, Érintettek) adatait az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a Spot Foto Kft. az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást. Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a Spot Foto Kft.-vel a kapcsolatot a bekasmegyerfoto@gmail.com e-mail címen.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő: Spot Foto Kft.
Székhely: 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7-9.
Cégjegyzék szám: 01-09-908154/23
Adószám: 14532193-2-41
E-mail cím: bekasmegyerfoto@gmail.com
Telefonszám: +36 1 243-0544

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

A Spot Foto Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Felhasználók hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.

A személyes adatokat a Spot Foto Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát.

A Spot Foto Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Felhasználókkal történő kapcsolattartás, a felhasználóként regisztrált személyek azonosítása a számukra a Honlapon és az Üzletben elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, a létrejött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése és jogosultságok gyakorlása, a szolgáltatások nyújtásának és teljesítésének megfelelőségének dokumentálása, továbbá az esetlegesen igényelt hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele, valamint a működésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon vagy az Üzletben terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, úgy a személyes adatok kezelése a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében történik.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő a rögzített adatokat törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak nyilvántartásból való törlését. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó adatok törlése iránti kérelme esetén haladéktalanul, a regisztrált Felhasználó törlési kérelme hiányában a regisztrált felhasználói fiók 12 hónapon túli inaktivitása esetén törli.

KEZELT ADATOK

A Spot Foto Kft. a Honlapon történő regisztrációt követően, valamint szolgáltatás igénybevétele esetén a következő adatokat kezelheti:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Fénykép
 • Egyéb Felhasználó által megadott adat

ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az Érintett kifejezett beleegyező hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett Partnereit.

A Spot Foto Kft. a tevékenysége ellátása során a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltatását veszi igénybe, amely az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tett az Adatkezelő részére. A Spot Foto Kft. kizárólag a megrendelt termékek kiszállításához elengedhetetlenül szükséges adatokat adja át.

AZ ÉRINTETT JOGAI

A tájékoztatás kéréshez való jog:
Érintett a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A helyesbítéshez való jog:
Érintett írásban kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről értesítést küld.

A törléshez való jog:
Érintett írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet értesíti.

A zároláshoz való jog:
Érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog:
Érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

COOKIE-K

A Honlap felkeresése esetén a rendszer automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás időtartamát, illetve – a számítógép beállításától függően – egyéb statisztikai célból jelentős adatokat. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Amennyiben az Érintett nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon Szállító rögziti. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. A webáruház használata során a Szállító részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Szállító alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szállító kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szállító a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szállító bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított képadatokat a Megrendelést teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni.

Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Személyes adatokat állami szerveknek csak kötelező érvényű jogi előírások alapján továbbítunk.

Miután regisztrált nálunk, lehetősége van a személyes adatainak frissítésére, módosításra. Fel és leiratkozhat hírlevelünkre, melyben promóciós ajánlatok küldünk.

A Szállító semmilyen felelősséget nem vállal adatvesztés esetén. Felhívjuk figyelmét, hogy a szervereinken tárolt adatokért, képekért,Árukért adatvesztés esetén nem vállalunk felelősséget.

JOGORVOSLAT

Az Érintett a bekasmegyerfoto@gmail.com e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulni.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018.06.01.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató frissülhet, a változások az új tájékoztatás Honlapon történő közzétételét követően válnak hatályossá.